Zákazník nesmie:

 • Fajčiť a používať omamné látky v interiéroch garáže
 • Demontovať akékoľvek časti vozidla bez predošlého súhlasu prevádzkového personálu
 • Používať vlastné chemické prípravky ktoré budú splavované do kanalizácie
 • Používať silne prchavé prostriedky bez predošlého súhlasu personálu
 • Vynášať zverené prostriedky z ohraničeného priestoru
 • Svojimi činnosťami ohrozovať ostatných prítomných
 • Umožniť pohyb svojej posádky (či už ide o ľudí alebo zvieratá) v prenajatých priestoroch bez predošlého súhlasu personálu
 • Opúšťať vyhradený priestor bez vedomia personálu

Zákazník musí:

 • Používať zverené náradie a zariadenia len v zmysle návodu na použitie
 • Prípadné poškodenie zverených prostriedkov bezodkladne nahlásiť prevádzkovému personálu
 • Používať spotrebné pomôcky (utierky, pady, aplikátory…) len vlastné
 • Dodržiavať prevádzkový poriadok
 • Ukončiť prácu tak aby bol schopný uvoľniť priestor v stanovenom čase
 • Všetky činnosti vykonávať len vo vyznačenom priestore
 • Správať sa slušne
 • Dbať na ochranu zdravia svojho a ľudí vo svojom okolí

Zákazník smie:

 • Využívať v rámci využívaných priestorov objednané prípravky a náradie v dojednanom počte

Zákazník súhlasí, že:

Zodpovedá za zverené prostriedky a zaväzuje sa k bezodkladnej úhrade škôd spôsobených nesprávnym používaním. V prípade že neuhradí vzniknutú škodu v dohodnutom termíne dáva týmto súhlas k exekučnému konaniu.

Priestory sú monitorované kamerovým systémom a zákazník vyjadruje svoj súhlas na vykonávanie a následné používanie zhotovených záznamov prevádzkovateľom.

Pri práci berie na seba všetky rizika úrazu.

Ďalej súhlasí so spracovaním osobných údajov odoslaných spolu s rezerváciou.